Obchodné podmienky

1) Úvodné ustanovenia

Toto sú obchodné podmienky platné pre nákup v internetovom obchode maloobchod.ddpneu.sk. Internetový obchod prevádzkuje firma DD PNEU s.r.o. Vinohradská 1004, 691 55 Moravská Nová Ves, IČO: 26904195, DIČ: CZ26904195, Bankové spojenie: ČSOB Skalica, 4005649966/7500. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (prevádzkovateľ) a kupujúceho (zákazník).

2) Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Všetky objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu maloobchod.ddpneu.sk sú záväzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami vrátane podmienok reklamácie a že s nimi súhlasí.
 2. Riadna objednávka tovaru urobená kupujúcim sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy. Momentom potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy. K samotnému plneniu kúpnej zmluvy dochádza v okamžikom prevzatia objednaného tovaru.
 3. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí.
 4. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v registračnom formulári.
 5. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho po zaplatení kúpnej ceny. Súčasťou dodávky je daňový doklad.
 6. Vyplnením registračného formulára alebo záväznej objednávky v rámci internetového obchodného domu maloobchod.ddpneu.sk kupujúci dáva predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch.
 7. Všetky ceny sú na maloobchod.ddpneu.sk uvedené bez DPH.
 8. Všetok tovar je až do úplného zaplatenia majetkom firmy DD PNEU s.r.o.

Predajca si vyhradzuje právo odmietnuť vybavenie objednávky, pokiaľ sú objednávacie údaje neúplné alebo vzbudzujú pochybnosti o skutočnom úmysle zákazníka objednať tovar. O tomto odmietnutí zašle predávajúci informáciu na e-mailovú adresu zákazníka.

3) Platby

Platba v hotovosti a na dobierku

Platenie mincami a bankovkami pozná každý z nás! Je to najjednoduchší a nepřirozenější spôsob, ako zaplatiť za tovar, ktorý si objednáme. Preto je samozrejmosťou, že pri nákupe v internetovom obchode maloobchod.ddpneu.sk alebo priamo na predajni spoločnosti DD PNEU s.r.o. môžete staviť práve na tento stáročiami overený spôsob.

Hotovosti však môžete platiť tiež za tovar, ktorý objednáte na dobierku. V takom prípade vám balíček doručí prepravná spoločnosť. Za túto službu si nič neúčtujeme!

Platba kartou

 • Platba on-line: ak pri sebe často nenosíte hotovosť, alebo chcete mať jednoducho platenie z krku, využite možnosť platby on-line. Jedná sa o vôbec najrýchlejší spôsob, akým môžete premiestniť peniaze z jedného účtu na druhý - prevod prebieha prakticky okamžite. Platbu môžete vykonať kartami VISA, VISA Electron, Maestro, MasterCard a MasterCard Electronic.

  Mastercard SecureCodeverified by visaVisa logovisa electron logoMasterCard logomastercard electronicMaestro logo
 • Pri osobnom odbere v predajni DD PNEU – za tovar tak môžete pohodlne zaplatiť až na mieste a nemusíte predtým utekať do bankomatu pre potrebnú hotovosť!

Platba dopredu - rýchly bankový prevod cez internetové bankovníctvo

Blesková platba, pri ktorej si vystačíte s niekoľkými kľučky. To je rýchly bankový prevod cez internetové bankovníctvo, ku ktorému sa využíva platobné brána GoPay. Stačí si objednať tovar na eshope www.ddpneu.sk a vybrať možnosť "Online platba prevodom". Po odsúhlasení objednávky sa vám zobrazí výber všetkých dostupných platobných brán. Po vybraní platobnej brány budete presmerovaní do vášho internetového bankovníctva, do ktorého sa prihlásite, ako ste zvyknutí. Skontrolujete predvyplnený príkaz na úhradu a potvrdíte. Peniaze budú v priebehu pár sekúnd odoslané na náš účet.

gopay bannery barevne

4) Dodanie tovaru a servis

Objednávka vytvorená zákazníkom na maloobchod.ddpneu.sk je pre zákazníka i pre nás záväzná a bude realizovaná prepravnou službou GLS alebo podľa dohody so zákazníkom. Objednaný tovar expedujeme po dohode so zákazníkom.

Termín dodania tovaru na sklade
Objednávka do 14:00 Predpokladaná expedícia – ten istý pracovný deň
Cenník dopravy nad 50 kg:
Firemné doprava:
(vzdialenosť z Moravské Nové Vsi a zpet)
0,269 €/km s DPH
Cenník dopravy do 50 kg:
Objednávka nad 71,39 € s DPH Dopravné ZADARMO
Objednávka do 71,39 € s DPH 5,93 € s DPH
 

Servis: Zabezpečujeme záručný aj pozáručný servis.
Financovanie: Možnosť kúpy na leasing/úver. Ponúkneme kalkuláciu.

5) Reklamácia

Reklamácia sa vybavuje bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia - vrátenia tovaru, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty sa kupujúcemu priznávajú rovnaké práva, ako by sa jednalo o neodstrániteľnú chybu.

 1. Reklamácie budú vybavené v súlade s obchodnými podmienkami maloobchod.ddpneu.sk a právnym poriadkom platným v SR.
 2. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru vykonať jeho kontrolu a o prípadných chybách obratom informovať predávajúceho.
 3. Oznámenie o zistených chybách musí kupujúci urobiť písomnou formou vyplnením reklamačného formulára. Popíše, o aké chyby sa jedná a ako sa prejavujú.
 4. V prípade doručenia zjavne poškodeného balíka, je nutné ho pri doručení s prepravcom skontrolovať a prepravca je povinný spísať "škodový zápis", ktorého kópiu doručte DD PNEU s.r.o.
 5. Ak kupujúci zasiela vadný tovar späť, je povinný zaslať tovar tak, ako ho prevzal od predávajúceho, teda v pôvodnom obale alebo obale zodpovedajúcej kvality a to vrátane všetkých súčastí dodávky na adresu DD PNEU s.r.o., Vinohradská 1004, 691 55, Moravská Nová Ves.
 6. Kupujúci je pri zasielaní predávajúcemu povinný tovar riadne zabaliť a zabezpečiť proti poškodeniu. Predávajúci neručí za zle zabalené zásielky odosielateľom a obvykle neuznáva záruku u tovaru poškodeného pri preprave, aj keď sa závada prejavila pred transportom. Na reklamácie chýb spôsobených prepravou tovaru v nedostatočnom obale nebude braný ohľad.
 7. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na chyby tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.
 8. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
 9. Vrátený tovar neposielajte na dobierku, nebude prevzatý.

6) Odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie tovaru)

Kupujúci má právo podľa odseku 6 novely Občianskeho zákonníka č.367/2000 odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak sa tak rozhodne, zašle tovar v pôvodnom obale späť v uvedenej lehote (určujúci je dátum odoslania). Predávajúci po obdržaní tovaru obratom zákazníkovi vráti späť zodpovedajúcu čiastku vopred dohodnutým spôsobom (v hotovosti, prevodom).
Odporúčanie: je potrebné, aby tovar prišiel späť nepoškodený, bez známok užívania alebo opotrebovania, aby sa predišlo následnému vymáhanie zo strany predávajúceho.

Vrátený tovar nám neposielajte na dobierku. Takto vrátený tovar nebude prijatý a predlžujete tým dobu vybavenia. V individuálnych prípadoch môžu byť navyše účtované preukázateľné administratívne úhrady a následne vymáhané podľa zákona všetkými dostupnými prostriedkami.

7) Postúpenie

 1. Kupujúci nie je oprávnený postúpiť akékoľvek práva a pohľadávky zo zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu DD PNEU s.r.o.
 2. Kupujúci nie je oprávnený jednostranne započítať akékoľvek práva proti pohľadávke DD PNEU s.r.o.

8) Záverečné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim.
 2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj v deň odoslania objednávky platnú cenu objednaného tovaru vrátane prepravného či poštovného uvedenú v katalógu Internetového obchodu maloobchod.ddpneu.sk, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak. Odoslanou objednávkou je kupujúci neodvolateľne viazaný.
 3. Storno objednávky môže zákazník bez súhlasu predajcu spraviť maximálne do 24hodín od objednania, alebo potom, ak je dodávateľom prekročená písomne potvrdená dodacia lehota. V ďalších prípadoch je nutná dohoda s predajcom.
 4. Účastníci sa výslovne v zmysle ust § 262 odseku 1 Obchodného zákonníka dohodli, že ak nie je podmienkami výslovne stanovené inak, riadia sa ich práva a povinnosti Obchodným zákonníkom, najmä jeho ust § 409 a nasl.

9) Ochrana osobných údajov

Spoločnosť DD PNEU s.r.o. so sídlom Vinohradská 1004, 691 55 Moravská Nová Ves, IČO: 26904195 (ďalej len "DD PNEU"), ako správca osobných údajov, týmto informuje o spôsobe a rozsahu spracovania osobných údajov touto spoločnosťou, vrátane rozsahu práv subjektu údajov súvisiacich so spracovaním ich osobných údajov spoločnosťou DD PNEU.

DD PNEU spracováva osobné údaje v súlade s právom Európskej únie, najmä teda v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46 / ES z 24. októbra 1995 o ochrane jednotlivcov v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ďalej tiež v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná, najmä teda v súlade s Dohovorom o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov č. 108, vyhlásená pod č. 115/2001 Sb. m. s., a ďalej v súlade s relevantnými vnútroštátnymi právnymi predpismi, ktorým je najmä zákon č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZOOU ").

Účel a rozsah spracovania osobných údajov:

DD PNEU spracováva iba presné osobné údaje, ktoré získala v súlade s ZOOU, pričom tieto osobné údaje DD PNEU zhromažďuje a spracováva len za stanoveným účelom, v nižšie uvedenom rozsahu, po dobu 7 rokov, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).

Základné účely spracovania osobných údajov spoločnosťou DD PNEU:

 • plnenie kúpnej zmluvy a poskytovanie služieb;
 • účtovné a daňové účely;
 • vymáhanie pohľadávok;
 • dodržanie právneho záväzku;
 • priamy marketing (informačné a produktové kampane) DD PNEU;
 • vedenie zákazníckej evidencie.

Rozsah spracovania osobných údajov spoločnosťou DD PNEU:

DD PNEU spracováva osobné údaje v nasledujúcom rozsahu:

 • vaše meno a priezvisko;
 • názov spoločnosti;
 • adresa alebo sídlo spoločnosti;
 • identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo;
 • doručovacie adresy;
 • telefónne číslo;
 • e-mailová adresa;

Zdroje osobných údajov:

DD PNEU získava osobné údaje najmä od dotknutej osoby v rámci rokovaní o uzavretí zmluvy. Poskytnutie osobných údajov uľahčí vzájomnú komunikáciu medzi subjektom údajov a DD PNEU a tiež významne zefektívni poskytovanie služieb.

DD PNEU automaticky zbiera niektoré informácie o užívateľoch svojich webových stránok, a to v priebehu štandardných operácií servera DD PNEU (napr. IP adresa užívateľovho počítača) a tiež pri použití cookies (malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na užívateľovom počítači, a server podľa nich dokáže rozpoznať užívateľa, ktorý ho už raz navštívil a potom zaznamenávať jeho správanie a podľa toho napríklad prispôsobiť design a obsah alebo lepšie zameriavať reklamné kampane). Cookies nie sú programy, ktoré by mohli spôsobiť škodu na užívateľovom počítači. Väčšina prehliadačov ponúka možnosť neakceptovať cookies - elektronický obchod však nebude bez povolených cookies fungovať korektne (viac pozri nižšie v sekcii "Cookies").

Spracovatelia a príjemcovia:

Osobné údaje môžu byť pre zaistenie vyššie popísaných účelov vedľa DD PNEU a jej zamestnancov spracovávané tiež spracovateľmi činnými pre DD PNEU, a to na základe zmlúv o spracovaní osobných údajov uzatvorených v súlade s ZOOU.

DD PNEU spracováva osobné údaje manuálne i automaticky. Ochrana osobných údajov je spoločnosťou DD PNEU technicky a organizačne zabezpečená v súlade s ZOOU. Rovnaké zabezpečenia vyžaduje DD PNEU aj od spracovateľov osobných údajov.

DD PNEU informuje, že osobné údaje môžu byť na základe zákonnej žiadosti odovzdané tretím subjektom, ktoré disponujú zákonnou právomocou vyžadovať odovzdanie predmetných osobných údajov. Iným subjektom DD PNEU osobné údaje o svojich zákazníkoch neodovzdáva, ibaže sa jedná o zmluvných dopravcov, ktorí zabezpečujú dopravu tovaru k zákazníkom (týmto sú odovzdávané informácie o mene, priezvisku a doručovacej adrese) - napr. Slovenská pošta, DHL, PPL a pod.

Práva dotknutých osôb:

Subjekt údajov je oprávnený požadovať informáciu o spracovaní svojich osobných údajov o účele spracovania osobných údajov, rozsahu, prípadne kategóriách osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, o zdrojoch osobných údajov, o povahe automatizovaného spracovania, spracovateľov o príjemcoch, prípadne kategóriách príjemcov osobných údajov.

DD PNEU poskytne oznámenie požadovaných informácií bez zbytočného odkladu, za primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie takejto informácie.

V prípade, že subjekt údajov zistí alebo sa domnieva, že DD PNEU alebo zmluvný spracovateľ spoločnosti DD PNEU vykonáva spracovanie osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života subjektu údajov alebo v rozpore so zákonom, je subjekt údajov oprávnený :

 • požiadať DD PNEU alebo jej zmluvného spracovateľa o vysvetlenie;
 • požadovať, aby DD PNEU alebo jeho zmluvný spracovateľ odstránili takto vzniknutý stav; najmä je subjekt údajov oprávnený požadovať blokáciu, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov.

DD PNEU vždy bez zbytočného odkladu informuje subjekt údajov o vybavenie jeho žiadosti. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek sa obrátiť so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov.

Subjekt údajov kontaktuje DD PNEU vždy písomne na e-mail - info@ddpneu.cz.

Cookies

Na zlepšenie Vám poskytovaných služieb využívajú naše stránky súbory cookie. Súbory cookie sú malé súbory, ktoré ukladajú informácie vo Vašom prehliadači a bežne slúžia na rozlišovanie jednotlivých užívateľov. Osoba užívateľa však nie je na základe týchto informácií identifikovateľná. Súbory cookies tak pomáhajú napr.:

 • k správnej funkčnosti našich stránok, aby bolo možné dokončiť proces nákupu s čo najmenšími ťažkosťami
 • pri zapamätaní prihlasovacích údajov našich zákazníkov, takže ich nemusí zakaždým zadávať
 • pri zisťovaní, ktoré stránky a funkcie používajú návštevníci najčastejšie - na základe toho môžeme čo najlepšie prispôsobiť našu ponuku Vašim požiadavkám
 • pomáhajú nám zistiť, ktoré reklamy si návštevníci najčastejšie prezerájú, aby sa im pri prehliadaní stránok nezobrazovala stále rovnaká reklama, prípadne aby sa im nezobrazovala reklama na tovar, o ktorý nemajú záujem

Bezpečnosť prenosov dát

Pre Vašu bezpečnosť je použitý Secure Socket Layer (SSL) v celom rozsahu supermarkete.

Nariadenie GDPR

DD PNEU si týmto dovoľuje informovať, že 25. mája 2018 nadobudlo účinnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov; ďalej len "GDPR"), ktoré je priamo účinné aj v rámci právneho poriadku Českej republiky. V nadväznosti na túto skutočnosť od 25. mája 2018 úplne reflektuje novú právnu úpravu ochrany osobných údajov fyzických osôb upravenú v GDPR.

Vymedzenie použitých pojmov:

 • osobný údaj - osobným údajom je akákoľvek informácia týkajúca sa určeného alebo identifikovateľného subjektu údajov; subjekt údajov sa považuje za určený alebo určiteľný, ak možno subjekt údajov priamo alebo nepriamo identifikovať;
 • subjekt údajov - subjektom údajov je fyzická osoba, ku ktorej sa osobné údaje vzťahujú;
 • správca - správcom je každý subjekt, ktorý určuje účel a prostriedky spracovania osobných údajov, vykonáva spracovanie a zodpovedá za neho;
 • spracovateľ - spracovateľom je každý subjekt, ktorý na základe osobitného zákona alebo poverenia správcom spracováva osobné údaje podľa tohto zákona;
 • príjemcu - príjemcom je každý subjekt, ktorému sú osobné údaje sprístupnené;
 • zákazník - zákazníkom je právnická alebo fyzická osoba, s ktorou má DD PNEU uzatvorený zmluvný vzťah;
 • spracovanie osobných údajov - spracovaním osobných údajov je akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktoré správca alebo spracovateľ systematicky vykonávajú s osobnými údajmi, a to automatizovane alebo inými prostriedkami; spracovaním osobných údajov sa rozumie najmä zhromažďovanie, ukladanie na nosiče informácií, sprístupňovanie, úprava alebo zmena, vyhľadávanie, používanie, odovzdávanie, šírenie, zverejňovanie, uchovávanie, výmena, triedenie alebo kombinovanie, blokovanie a likvidácia